اطلاعیه آموزشی جدید

توجه: با توجه به تغییر شماره حساب سازمان از متقاضیان محترم خواهشمند است پیش از واریز هرگونه وجهی، شماره حساب و کد شناسه جدید اداره آموزش مندرج در پیوست اطلاعیه شماره یک (فایل ضمیمه اول) را ملاحظه فرمایند.