تثبیت بیولوژیکی ماسه های روان در مقیاس 11 هکتار در محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه

در سال های اخیر به دلیل خشکسالی و احداث سدهای مختلف وکاهش تراز سطح آب دریاچه ارومیه بخش وسیعی از بستر دریاچه ارومیه تبدیل به دشت های نمکی و ماسه زارهایی با شن های روان شده بطوریکه 5 کانون مهم ریزگرد شامل دو کانون نمکی در شرق، دو کانون در جنوب ویک کانون ماسه ای در شمال غرب در منطقه جبل کندی ارومیه بوجود آمده است . 

 

برخی از كانونهای احتمالی ریزگرد شناسایی شده در محدوده دریاچه ارومیه

 

با توجه به شرایط موجود استفاده از روشهای نوین تثبیت ماسه های روان در قالب مدل تلفیقی می تواند راهکار مناسبی برای کاهش خسارات وارده باشد.در این طرح عملیات اجرایی در سطح 11 هکتار در منطقه جبل کندی واقع در محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه انجام شد. بدین منظور از روش تلفیقی شامل استفاده از مالچ بیوپلیمری، تزریق هیدروژل زیستی وکاشت 4000 نهال قره داغ استفاده شد. 

 

 

عملیات تثبیت بیولوژیکی ماسه های روان با روش تلفیقی

 

 استقرار پوشش گیاهی قره داغ در منطقه

نتایج ارزیابی‌های بعمل آمده نشان دهنده استقرار بیش از 90 درصد پوشش گیاهی با استفاده ازگیاه قره داغ در مدت سه سال، ایجاد شرایط بهینه برای زادآوری برخی از گونه های گیاهی یک ساله وتبدیل منطقه از شکل بیابان به مرتع می باشد.با توجه به نتایج حاصل از اجرای طرح و بررسیهای فنی اقتصادی مدل تلفیقی تثبیت بیولوژیکی خاک برای 2000 هکتار برای مناطق مشابه الگوی مناسب  قابل اجرا .بوده ومی تواند زمینه مناسبی برای بهره برداری اقتصادی از بیابان شود.

کشور: United Statesآی پی شما: 44.200.112.172مرورگر شما: Unknown ?