شناسايی و ارزيابی داروهای ضد سرطان تولید شده از ميكروالگ های خلیج فارس

 

بیماری سرطان كشنده ترین عامل بعد از بیماری های قلبی- عروقی و مرگ ناشی از تصادفات در كشور می باشد. به علت عوارض جانبی و مقاومت دارویی ناشی از مصرف داروهای شیمی درمانی نیاز به كشف داروهای جدید بخصوص از منابع دریایی ضروری به نظر می رسد. چندین پروژه مرتبط با كشف و ارزیابی داروهای ضد سرطان از منابع طبیعی مانند میكروالگ ها در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران انجام شده و در حال انجام است و نتایج قابل توجهی در پی داشته است.
بر اساس تحقیقات  حاضر برخی میكروالگ های خلیج فارس مورد مطالعه مانند عصاره متانولی میكروالگ  Picochlorum sp. RCC486 دارای اثرات قوی بر سلول های سرطان سینه و كبد می باشند. نتایج آنالیز فلوسایتومتری تست Annexin V- FITC/PI و بررسی مرفولوژی سلول های سرطانی با میكروسكوپ فلورسنت و رنگ آمیزی دو گانه آكریدین اورنج / اتیدیوم برماید و همچنین ارزیابی فعالیت كاسپاز 3 نشان داد که عصاره متانولی میكروالگ مذكور باعث القای آپوپتوز در سلول های سرطان سینه و كبد می گردد. از طرفی با بررسی تاثیر فركشنه های عصاره بر روی كشت سه بعدی سرطان سینه مشخص گردید كه این فركشنه ها می توانند به عنوان كاندید دارویی ضد سرطان  مناسبی برای مطالعات حیوانی باشند. 

موثرترین عصاره فركشنه شده و فركشن موثر نیز اثرات قابل توجهی بر روی سرطان سینه از خود نشان داد. تركیبات این فركشن تعیین گردید.
 

از آنجا كه تولید بیومس از میكروالگ ها بحث مهمی در بیوتكنولوژی می باشد در پروژه های مذكور تولید تولید بیومس جهت افزایش تولید تركیبات ضد سرطان نیز بهینه سازی شده و به دستاوردهای مطلوبی منتج گردید.
 

 

کشور: United Statesآی پی شما: 44.200.112.172مرورگر شما: Unknown ?