رئيس كميسيون تخصصي علوم پايه، كشاورزي و مديريت هيات مميزه سازمان منصوب شد

با حکم رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران:
دکتر عليرضا عشوري با صدور حکم، دكترمجید جوانمرد داخلی را به عنوان رئيس كميسيون تخصصي علوم پايه، كشاورزي و مديريت هيات مميزه سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی: دکتر عليرضا عشوري با صدور حکم، دكتر مجید جوانمرد داخلی را به عنوان رئيس كميسيون تخصصي علوم پايه، كشاورزي و مديريت هيات مميزه سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

"در اجراي بند «2» ماده «8» دستورالعمل نحوه تشكيل هيات مميزه و وظايف و اختيارات آن و نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده جناب­ عالي، به موجب اين حكم براي مدت 2 سال به عنوان"رئيس كميسيون تخصصي علوم پايه، كشاورزي و مديريت هيات مميزه سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران” در دوره نهم منصوب مي‌شويد، تا با توجه به ماده 6 آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي، نسبت به بررسي موارد ذيل با همكاري ساير اعضاي محترم كميسيون اقدام و تصميم لازم را اتخاذ نمائيد:

- ارزيابي كيفيت انجام فعاليت ­هاي موضوع مواد سه­ گانه آيين ­نامه ارتقا مرتبه (آموزشي، پژوهشي و اجرايي) به منظور رسيدگي و اظهارنظر نسبت به درخواست متقاضيان ارتقاي مرتبه 

- بررسي پرونده هاي تمديد مدت پيماني به رسمي آزمايشي 

- بررسي پرونده هاي تمديد مدت رسمي آزمايشي به رسمي قطعي

- بررسي پرونده هاي تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي
- بررسي ركود علمي

-  ساير امور محوله

توفيق جناب‌عالي را در اين امر مهم از درگاه احديت مسالت دارم."