بازديد وزيرعلوم از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ايران