درخواست گواهي كيفيت محصول (Certificate of Analysis)

درخواست گواهي كيفيت محصول (Certificate of Analysis)

مركز كلكسيون ميكروارگانيسم هاي صنعتي تنها بر اساس درخواست كتبي سازمان ها و مراكز اقدام به صدور گواهي كيفيت محصول مي كند.

خواهشمند است در صورت نياز به گواهي كيفيت، حتماً در نامه ارسالي همراه با درخواست سويه، نياز به صدور گواهي كيفيت نيز ذكر شود. در غير اين صورت بر طبق مقرارت درون سازماني پس از خروج محصولات از مركز كلكسيون، بهيچوجه امكان صدور گواهي كيفيت وجود ندارد.